شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ماده شیمیایی زاج 97/L/07

مناقصه

1397.1152

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت آبادان / واحدهای ستادی / روابط عمومی