دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید ALSTOM ""P/F ELECTRICAL EQUIPMENT GEC

مناقصه

1397.1155

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.