سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع در سطح استان (مناقصه عمومی )

مناقصه

1397.915

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.