دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

عملیات گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان شازند

مناقصه

1397.1133

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.