دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

Electro compressor مربوط به آگهی 013/ت ک آج/97

مناقصه

1397.1149

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.