دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوازم دستگاه TACK EXPANDING

مناقصه

1397.1150

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.