دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

کمپرسور هوا مربوط به آگهی 012/ت ک آج/97

مناقصه

1397.1151

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.