سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

NITROGEN GENERATOR PACKAGE مربوط به آگهی 17/ت ک آج/97

مناقصه

1397.1153

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.