سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات مورد نیاز شرکت پایانه های نفتی ایران در ستاد تهران آگهی مناقصه م.ع.پ/97/001

مناقصه

1397.1171

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.