سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اداره امور انبار نفت شهید تندگویان , خدمات ستاد و نواحی تابعه (ناحیه مرکزی , ناحیه ابهر , قیدار ) و سوختگیری هواپیمایی مستقر در فرودگاه زنجان

تجدید مناقصه

1397.1160

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه زنجان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.