دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 97101 در خصوص خرید 5 ماده شیمیایی

مناقصه

1397.1186

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.