دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات مانده یابی چاه ها

مناقصه

1397.1193

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.