دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 6 سال 97 مربوط به مقاوم سازی و توسعه شبکه گاز شهرستان تنگستان به متراژ 10 کیلومتر به صورت پراکنده

مناقصه

1397.1212

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.