دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای درخواست شماره 9700015- 48 مربوط به تامین تعداد 4 قلم شامل 10400 عدد لباس کار دو تکه

مناقصه

1397.1183

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازکارون

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.