سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات تهیه، طبخ و سرو صبحانه، ناهار، شام و اداره رستوران مجتمع انبارهای مرکزی

مناقصه

1397.1194

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.