دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی گازرسانی به صنایع غرب استان خراسان رضوی با اولویت محور دوم شهرستان سبزوار (ششتمد و روداب)

ارزیابی

1397.1203

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.