دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین بارج جرثقیل دار به همراه یدک کش مربوطه

مناقصه

1397.1205

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.