دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عمده

تجدید مناقصه

1397.1207

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.