دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات امدادو تعمیرات شهرستان اشکذرو زارچ و روستاهای تابعه

مناقصه

1397.1208

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.