شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات امداد و تعمیرات در شهرستان میبد و ندوشن

مناقصه

1397.1209

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.