دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

جابجایی ایستگاه تقلیل فشار برون شهری فهرج از 50000 متر مکعبی به 100 هزار متر مکعبی و...

مناقصه

1397.1211

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.