سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات نشت یابی شبکه ها و تاسیسات گازدار و مطالعات راهبردی و پایش در جهت کاهش نشت در سطح شرکت گاز استان گیلان

مناقصه

1397.1215

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گیلان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.