شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی/ زمانی اداره انبار نفت شهید محمد منتظری

تجدید مناقصه

1397.1218

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه اصفهان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.