دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه و تدوین نظام نامه بازرسی فنی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مناقصه

1397.1220

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.