سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 0023 احداث جاده و محل چاه غرب 178 شمال مارون

مناقصه

1397.1222

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.