شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری بهره برداری از تبلیغاتی محیطی فرودگاه بین المللی خلیج فارس مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده .

تجدید مزایده

1397.1247

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.