دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید تعداد 7 عدد وزن سنج دیجیتال

مناقصه

1397.1228

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.