دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات نگهداری زیرساخت های اندازه گیری و توزیع

مناقصه

1397.1230

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.