دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر اردبیل " واگذاری حجمی / زمانی اداره امور انبارهای نفت نواحی خلخال و پاس آباد

تجدید مناقصه

1397.1266

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه اردبیل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.