شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید دستگاه تنفس

مناقصه

1397.1574

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.