شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات نگهبانی از اماکن

تجدید مناقصه

1397.1598

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.