شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 20300متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi و 20انشعاب جهت گازرسانی به صنایع شهرستان کوهدشت

تجدید مناقصه

1397.1603

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.