شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 9000 متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi و 66 انشعاب جهت گازرسانی به صنایع شهرستان بروجرد

تجدید مناقصه

1397.1611

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.