شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فروش لوله های GRPدر سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مزایده

1397.1415

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.