شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

در خصوص خدمات نگهبانی

مناقصه

1397.1535

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازسرخون وقشم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.