شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب در سایزهای مختلف

ارزیابی

1397.1550

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.