شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی اصلاح شبکه و انشعابات، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی گناباد ( شهرهای گناباد، بیدخت و کاخک)

ارزیابی

1397.1551

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.