پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 93ک/ت/96 مربوط به خرید دو مجموعه کمپرسور هوای ابزار دقیق

مناقصه

1397.1557

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.