شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

pipe line 32" , smart flange & clamps

مناقصه

1397.1594

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.