شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

موضوع مناقصه : انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس 1 "20/97"

مناقصه

1397.1601

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.