شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مرمت و ساماندهی جاده ها، ابنیه فنی موجود و لایروبی سدها، کانال ها و کالورت های منطقه پارس دو (کنگان) 19/97

مناقصه

1397.1602

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.