شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

سرویس, نگهداری, پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات سامانه تجهزات سامانه هوشمند سوخت

مناقصه

1397.1605

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.