شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به 18 مورد صنایع در چایپاره و چالدران (2201/97/14 )

مناقصه

1397.1609

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان غربی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.