شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی

فراخوان

1397.1464

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی حفاری ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.