شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 424 خرید 48 قلم ادوات ابزار دقیقی

مناقصه

1397.1576

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.