پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 453 خرید LIME

مناقصه

1397.1590

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب