شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 454 خرید میکا متوسط

مناقصه

1397.1591

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.