شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 455 خرید نشاسته گندم

مناقصه

1397.1592

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.