پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 456 خرید اکسی پلیمر

مناقصه

1397.1593

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.