شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق

تجدید مناقصه

1397.1641

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.